О нама  
    Увод  
    Статут  
    Ко је ко у Друштву  
    Како се учланити  
     
  Активности  
    Економска секција  
    Културна секција  
     
  Архива досадашњих активности  
     
 

Актуелности и предстојеће активности

 
     
  Занимљивости из Ирана и везано за Иран  
     
  Иран и Иранци у Србији  
     
  Србија и Срби у Ирану  
     
  Народне мудрости из Ирана  
     
  Ваши радови у вези са Ираном и Иранцима  
     
  In memoriam  
     
  Линкови  
     
  Контакт  
     
  فارسی  
 

 

У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима (‘Службени лист РС’ 51/09), на Оснивачкој скупштини  одржаној 10. децембра 2012. године, одлучено је да се оснује

 

СРПСКО-ИРАНСКО ДРУШТВО ЗА САРАДЊУ И ПРИЈАТЕЉСТВО
и
усвоји овај


С Т А Т У Т

НАЗИВ
Члан 1.
Друштво има назив СРПСКО-ИРАНСКО ДРУШТВО ЗА САРАДЊУ И ПРИЈАТЕЉСТВО, скраћено СРСПКО-ИРАНСКО ДРУШТВО (СИД), у даљем тексту Друштво, и функционише као невладино, нестраначко и непрофитабилно удружење грађана, добровољна организација на целокупном простору Србије.

СВОЈСТВО
Члан 2.
Друштво има својство правног лица и његов рад је јаван, а чланство се уредно обавештава о раду његових органа. Јавност се, пак, обавештава путем медија.

СЕДИШТЕ
Члан 3.
Седиште Друштва је у Београду, али може имати, по потреби, секције изван седишта са истим циљевима и задацима.

ЦИЉЕВИ
Члан 4.
Друштво сe оснива ради остваривања циљева у области развоја пријатељских односа између две земље.
Друштво ће кроз следеће акције остваривати горенаведени циљ: организовање сусрета и вечери посвећених иранској култури и цивилизацији, предавања, симпозијума, концерата, изложби. У том циљу посебно ће се водити брига о сарадњи са таквим друштвом у Ирану, које такође ради у правцу приближавања две културе и народа.
Све поменуте акције биће у циљу неговања духовног живота, хуманистичких, техничких и медицинских наука, књижевности, преводилаштва, ликовне уметности, позоришта, филма и медија, музике, па и привредне сарадње, занатства, туризма и спорта.

ЧЛАНСТВО
Члан 5.
Чланство у Друштву може бити индивидулано, колективно и почасно. Чланом се постаје поптписивањем приступнице и уплатом чланарине. Из Друштва се иступа добровољно или на основу одлуке Скупштине Друштва због нарушавања угледа и части Друштва, као и самовољних поступака.
Чланови имају следећа права: да учествују у остваривању плана и програма Друштва, да буду бирани у његова различита тела, да буду редовно обавештавани о активностима Управе. Чланови су обавезни да чувају углед Друштва, да индивидулано раде на развијању пријатељства између два народа, као и да плаћају чланарину. Висину чланарине и начин плаћања одређује Скупштина Друштва.

ОРГАНИ ДРУШТВА
Члан 6.
Органи Друштва су: Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.
Друштво представља у јавности њен председник или за то, за сваки посебан случај, овлашћено лице од стране Секретаријата.

СКУПШТИНА
Члан 7.
Скупштина је највиши орган и сачињавају је индивидулани, почасни чланови, односно сви чланови Друштва и представници колективних чланова (један или два).
Секције представљају, по жељи и потреби, њихови овлашћени представници.
Скупштина се одржава сваке године, а сазива је Управни одбор. Може се сазвати и на захтев трећине чланова Друштва.
Скупштина Друштва усваја Статут, његове измене и допуне, усваја план рада и бира и разрешава лице овлашћене за заступанње Друштва, одлучује о удруживању у савезе, усваја годишњи финансијски извештај Друштва, усваја статусне промене Друштва и евентуални престанак рада Друштва, као и друга питања која се утврђују Статутом.
Управа Друштва је обавезна да обавести надлежни орган о свим променама у року од 15 дана.

УПРАВНИ ОДБОР
Члан 8.
Управни одбор је извршни орган Друштва и бира се до следеће  скупштине.
Он се састоји од ШЕСТ чланова и председника и секретара. Он бира председника и потпредседнике, као и секретара, извршава план Друштва, води све административне и друге послове, припрема годишњу скупштину, комуницира са другима организацијама и установома.
Кворум на сеницама УО је половина изабраних чланова плус један (четири).
Одлуке на седницама УО доносе се већином гласова присутних.
Седнице води председник а његова замена је један од потпредседника.
Председник заступа Друштво, а замењује га један од два потпредседника.
Управни одбор доноси све одлуке које се тичу рада и будућности Друштва а за њих одговара Скупштини.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 9.
Овај Одбор предлаже Скупштини да усвоји или не финасијски рачун. Он је, у ствари, контролор финасијског понашања УО и члана Секретаријата задуженог за финасијско пословање. Број чланова тог Одбора одређује Скупштина.

ЈАВНОСТ РАДА ДРУШТВА
Члан 10.
Рад Друштва и његових органа је јаван.
Позив за учешће на седници Скупштине се упућује свим члановима Друштва путем телефона, Е-маилом и поштом и преко интернет адресе Друштва.
Редовне седнице Управног одбора се одржавају сваких 15 дана у јавном простору и њима може присуствовати сваки члан Друштва.
Чланови могу своје сугестије и коментаре доставити електронским путем на адресу Друштва.

ФИНАНСИЈЕ
Члан 11.
Друштво остварује приходе од чланарине, добровљних прилога, спонзора и сваке друге помоћи која није ничим условљена. Средствима располаже УО, а Секретаријат води послове у вези с финасијским планом и понашањем. Послове ове природе води особа посебно за то задужена у Секретаријату. За потребе стручног вођења рачуна Друштва ангажује се посебно плаћени службеник или специјализована агенција.

ПРЕСТАНАК РАДА
Члан 12.
О престанку рада одлучује само Скупштина Друштва, али тада мора да буде присутно седници Скупштине више од половине чланова из Београда и представници могућих секција. Одлука се доноси двотрећинском већином.
Имовина, у случају престанка рада Друштва, преноси се на основу одлуке Скупштине на неко друго Друштво пријатељства.

 

ПЕЧАТ И СИМБОЛ
Члан 13.
Члан 13. Печат је округлог облика и двојезичан, на српском и персијском, са пуним називом Друштва и именом седишта. У средини печата је симбол Друштва (стилизованим двема заставама и називом Друштва). Скупштина усваја симболе Друштва.

ЗАВРШНИ ЧЛАН
Члан 14.
Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на Оснивачкој скупштини Друштва.


У Београду, 10. Децембар 2012.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОСНИВАЧКЕ СКУПШТИНЕ
СРПСКО-ИРАНСКОГ ДРУШТВА ЗА САРАДЊУ И ПРИЈАТЕЉСТВО

Ђорђе Аранђеловић